Kaplıca Zamanı
Kaplıca Zamanı
Kaplıca Zamanı
$('#fade2').cycle({fx: 'fade',easing: 'backout',delay:  -4000});

Kaplıca suyu özellikleri

Kaplıca suyu özellikleriKAPLICA SULARININ ÖZELLİKLERİ Şifalı su olarak kullanılabilen termomineral sular şu biçimde sınıflandırılabilir : Termal Sular : Doğal sıcaklıkları 20ºC üzerinde olan, litrelerinde 1 gr'ın altında çözünmüş mineral içeren sulardır. Bunlar Akratopegal Sular'dır. Termomineral Sular : Hem doğal sıcaklıkları 20ºC üzerinde olan hem de litrelerinde 1 gr'ın üzerinde çözünmüş mineral içeren sulardır. Bunlar Akratotermal Sular'dır. Özel Termomineral Sular : Bazı özel mineralleri belirli en az (eşik) değerlerin üzerinde içeren özel balneolojik sular da tanımlanmıştır : Karbondioksitli Sular : 1 gr/lt üzerinde çözünmüş serbest CO2 içeren sular. Tuzlu Sular : 1 gr/lt üzerinde tuz (Nacl) içeren sular. Tuzlalar : 14 gr/lt üzerinde tuz (Nacl) içeren sular. Radonlu Sular : 666 Bq/lt veya 18 nanocurie/lt üzerinde radon ışınımı içeren sular. Radyumlu Sular : 10¯7 mg/lt üzerinde radyum ışınımı içeren sular. Kükürtlü Sular : 1 mg/lt üzerinde -2 değerlikli kükürt içeren sular. İyotlu sular : 1 mg/lt üzerinde iyot içeren sular. Florürlü Sular : 1 mg/lt üzerinde florür içeren sular. Demirli Sular : 20 mg/lt üzerinde +2 değerlikli demir içeren sular. Arsenikli sular: Çamurlu Sular ve Çamurlar : Karma Sular : Yukarıdaki sınıflandırmada herhangi bir özel su grubuna girmeyen termomineral sular karma sular olarak sınıflandırılırlar. Bu sularda en sık bulunan anyonlar klorür (Cl) sülfat (SO4¯) ve bikarbonat (HCO3¯) ve katyonlar ise sodyum (Na), kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) dur. Karma balneolojik sular içerdikleri iyonlardan baskın olanlarına göre adlandırıldıklarından 20 milivalin üzerindeki düzeylerde taşıdığı anyon ve katyonlar o suya adını verir. Bir kaynarca suyunun fiziksel ve kimyasal özelliği bir başkasına, hatta çok yakındaki bir kaynaktan çıkan maden suyunun özelliğine benzemez. Bu nedenle tıbbi tedaviye yardım amacıyla kullanımında özenli olmak gerekir. Öte yandan kaplıca sularının hastalıkların iyileştirilmesine katkıda bulunma ölçüsü hakkında ayrıntılı ve kesin bilimsel açıklama yoktur. Fiziksel Özellikler Maden suları fiziksel özellikleri bakımından çok sıcak, sıcak ve soğuk sular olarak sınıflandırılır. Kimyasal Özellikler Kimyasal özellikleri bakımından ise bikarbonatlı, sülfatlı, tuzlu, kükürtlü, karbon dioksitli, demirli, arsenikli, iyotlu, karışık ve radyoaktif madensuları vardır. 12 Mayıs 2011 Perşembe

HABER ARŞİVİ